Všeobecné obchodné podmienky

                                                    

                                                1 .VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

I. Základné údaje

Predávajúcim: Glosík s r.o., Kostolná Záriečie 533, 913 04, Kostolná Záriečie

IČO: 47051337

IČ DPH: SK2023716794

zapísaný v registri: Okresného súdu Trenčín, Odd.: sro, Vložka číslo 27787/R

Kontaktné údaje:

tel.: +421 32 20 23 533

e-mail: info@glosik.sk

(ďalej len "predávajúci")

a

kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Orgán dozoru:

Inšpektorát SOI pre Trenčiansky kraj,

Hurbanova 59, 911 01 Trenčín 

Odbor výkonu dozoru

tel. č.: +421 326 400 109

fax č.: +421 326 400 108

e-mail: tn@soi.sk

 

Adresa na uplatnenie reklamácií, odstúpení od zmluvy, podnetov a sťažností:

Glosík s r.o., Kostolná Záriečie 533, 913 04, Kostolná Záriečie, e-mail: reklamacie@glosik.sk                                      

                                                           2. PREDMET ZMLUVY

Predmetom zmluvy sú len položky tovarov a služieb (produktov) výslovne uvedené v kúpnej zmluve – objednávke. Množstvo, vlastnosti, ceny a ostatné údaje uvedené na webstránke predávajúceho majú informatívny charakter.

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať:

– produkt bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh, a v prípade, ak ide o objednaný produkt nižšej akosti (tovar 2. triedy a triedy MS), kupujúci berie na vedomie, že dodaný tovar nižšej akosti môže vykazovať drobné chyby povrchovej úpravy, drobné mechanické poškodenia hrán, farebnú odlišnosť alebo odchýlku v kalibrácií (nerovnosti). Z uvedeného dôvodu takéto nedostatky tovaru nemožno považovať za jeho vady.

– produkt vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

 Postup pri vytváraní objednávky je nasledovný:

Kupujúci cez webstránku predávajúceho zašle dopyt, v ktorom špecifikuje tovar o ktorý má záujem a následne po prijatí dopytu predávajúci spracuje objednávku pričom požadované množstvo tovaru (obklad a dlažba) sa zaokrúhľuje na celé balenia smerom nahor. Takto spracovanú objednávku následne pošle predávajúci na schválenie kupujúcemu. V prípade schválenia objednávky kupujúcim, zašle predávajúci kupujúcemu na úhradu zálohovú faktúru (ak pôjde o skladový tovar, výška faktúry bude v plnej hodnote objednávky, ak pôjde o tovar na objednávku, výška faktúry bude vo výške 50% hodnoty objednávky. Po naskladnení tovaru na objednávku zašle predávajúci kupujúcemu vyúčtovaciu faktúru na doplatenie zvyšných 50% hodnoty objednaného tovaru. Predávajúci dodá kupujúcemu objednaný tovar vždy až po úhrade celej kúpnej ceny.

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci schválením objednávky(mailom) predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá produkt prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii produktu.                 

                                       3. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

1. Kúpna zmluva je uzavretá schválením (predávajúcim spracovanej) objednávky kupujúcim vo forme e‐mailovej správy kupujúceho zaslanej predávajúcemu alebo písomným potvrdením objednávky v prevádzke predávajúceho (ďalej len "kúpna zmluva").

3. Každá predávajúcim spracovaná objednávka obsahuje údaje o názve a množstve produktu, ktorého predaj je predmetom kúpnej zmluvy, ďalej údaje o cene produktu a/alebo iných služieb, údaje o mieste, kde má byť produkt dodaný a termíne dodania produktu, prípadne iné údaje.

                                      4. PRÁVA A POVINNOSTI PREDÁVAJÚCEHO

1. Predávajúci je povinný:

a. dodať na základe objednávky potvrdenej predávajúcim kupujúcemu produkt v dohodnutom množstve, kvalite a termíne. V prípade, ak nebude možné dodať požadovaný tovar, bude o tom predávajúci bezodkladne informovať kupujúceho aj s návrhom dodania alternatívneho produktu/produktov, resp. môže kupujúci požiadať vrátenie zaplatenej zálohy,

b. zabezpečiť, aby dodaný produkt spĺňal povinnosti ustanovené v platných právnych predpisoch SR,

c. odovzdať kupujúcemu najneskôr spolu s produktom v písomnej alebo aj elektronickej podobe všetky doklady potrebné na prevzatie a užívanie produktu a ďalšie doklady predpísané platnými právnymi predpismi.

2. Predávajúci má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od kupujúceho za dodaný produkt.                               

                                             6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÚCEHO

1. Spotrebiteľ je oprávnený bez uvedenia dôvodu písomne odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote do štrnástich dní odo dňa prevzatia produktu alebo uzavretia kúpnej zmluvy. Odstúpením spotrebiteľa od kúpnej zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Kupujúci nemôže odstúpiť od kúpnej zmluvy predmetom ktorej je predaj produktov, ktoré sú na webstránke predávajúceho označené ako „tovar na objednávku“.

2. Spotrebiteľ je povinný: 

a. prevziať objednaný produkt,

b. zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie produktu,

c. potvrdiť prevzatie produktu na dodacom liste, ktorý mu bude predložený pri dodaní produktu kuriérom.

3. Spotrebiteľ má právo na dodanie produktu v množstve, kvalite, termíne spôsobom a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom schválení (akceptovaní) objednávky.

 

                                                         7. DODACIE PODMIENKY

1. Ak zistí kupujúci akékoľvek poškodenie doručeného tovaru, je potrebné spísať s kuriérom škodové hlásenie, následne vypísať reklamačný formulár, ktorý nájdete na webstránke predávajúceho a vyhotoviť fotodokumentáciu podľa reklamačného poriadku. Vyplnený reklamačný formulár aj s fotodokumentáciou pošle kupujúci na e-mailovú adresu predávajúceho: reklamacie@peknedlazby.sk

2. V závislosti od hmotnosti objednaného tovaru bude kupujúcemu účtovaná cena dopravy na základe individuálnej kalkulácie, ktorá mu bude zaslaná spolu so spracovanou objednávkou na odsúhlasenie. V prípade, ak budú v rámci ceny dopravy účtované kupujúcemu i prepravné palety, tieto predávajúci odkúpi späť od kupujúceho za sumu vo výške 80% ich účtovanej hodnoty, ak ich tento doručí predávajúcemu na adresu jeho prevádzky v nepoškodenom stave v lehote 7 dní od doručenia tovaru, resp. za sumu vo výške 50% ich účtovanej hodnoty, ak ich tento vráti po uplynutí 7 dní od doručenia tovaru, nie však neskôr ako 15 dní od jeho doručenia. Po uplynutí 15 dní od doručenia tovaru nemá kupujúci nárok na spätné odkúpenie paliet.

3. V cene dopravy je zahrnutá vykládka objednaného tovaru z auta na kupujúcim určenom prístupnom mieste so spevneným podkladom (t.j. kde je možné vyloženie paletovým vozíkom). V cene dopravy nie je zahrnutá vynáška, či akákoľvek ďalšia manipulácia s doručeným tovarom.

4. Údaje o vlastnostiach produktov, množstvo a ostatné údaje obsiahnuté internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho sú záväznými údajmi.

5. V prípade, ak predávajúci dopraví produkt kupujúcemu na miesto určené v kúpnej zmluve kupujúcim, kupujúci prevezme tovar osobne alebo zabezpečí, aby tovar prevzala osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve a podpíše dodací list o doručení a odovzdaní tovaru. Tretia osoba splnomocnená na prevzatie tovaru uvedeného v kúpnej zmluve je povinná predložiť predávajúcemu, resp. kuriérovi, písomné plnomocenstvo. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti kupujúceho na mieste určenom v kúpnej zmluve, všetky náklady s tým vzniknuté hradí kupujúci, a to najmä opakované dodanie tovaru na miesto určenia v kúpnej zmluve. Tovar sa považuje za dodaný okamihom doručenia tovaru na adresu uvedenú v záväznej akceptácii objednávky a prevzatý okamihom fyzického prevzatia tovaru kupujúcim, resp. jeho oprávneným zástupcom alebo odmietnutím prevzatia tovaru, ktoré dopravca vyznačí v protokole o doručení tovaru.

6. Ak predávajúci nesplní zmluvu, pretože objednaný produkt nemôže dodať alebo službu poskytnúť, je povinný o tom bezodkladne informovať spotrebiteľa a do 14 dní mu vrátiť cenu zaplatenú za produkt alebo preddavok, ak sa predávajúci a spotrebiteľ nedohodnú na náhradnom plnení.

7. Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je povinný si dodaný tovar prezrieť najneskôr pred jeho montážou, a ak zistí vady tovaru, bezodkladne ich reklamovať u predávajúceho. Kupujúcemu nebude uznaná reklamácia dodaného tovaru pre jeho viditeľné vady, ktorú uplatní až po začatí jeho montáže.

8. Predávajúci ďalej zodpovedá za vady, ktoré vznikli odo dňa prevzatia tovaru do uplynutia 2-ročnej záručnej doby.

9. Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré bolo možné zistiť pri prevzatí tovaru. Za tieto vady nezodpovedá predávajúci ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.

10. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu tovaru bez zbytočného odkladu odstrániť.

11. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

12. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

13. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa dodaný tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád dodaný tovar riadne užívať. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

                                           8. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

Spotrebiteľ vo všeobecnosti nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,  

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (tovar na objednávku),

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) predaj alkoholických nápojov, ktorých cena bola dohodnutá v čase uzavretia zmluvy, pričom ich dodanie je možné uskutočniť najskôr po 30 dňoch a ich cena závisí od pohybu cien na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť,

h) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

i) predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak spotrebiteľ tento obal rozbalil,

j) predaj periodickej tlače s výnimkou predaja na základe dohody o predplatnom a predaj kníh nedodávaných v ochrannom obale,

k) poskytnutie ubytovacích služieb na iný ako ubytovací účel, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

l) poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

2. Odstúpenie od zmluvy kupujúci urobí písomnou formou. Do odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok kupujúci uvedie identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu produktu, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu.

Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný predložiť /zaslať/predávajúcemu produkt spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie a originálu dokladu o zaplatení .

3. Predávajúci vráti pri platnom odstúpení od zmluvy kupujúcemu kúpnu cenu vrátane nákladov, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním a doručením produktu, ak kupujúci spolu s produktom predloží predávajúcemu písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré kupujúci vynaložil v súvislosti s objednaním produktu.

                                              

9. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. V prípade, ak je kúpna zmluva uzatvorená v písomnej forme, akákoľvek jej zmena musí mať písomnú formu.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná vo forme e‐mailových správ.

4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia nasledujúcich zákonov a nariadení:

a. Zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“),

b. Zákon č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. (v znení platných noviel),

c. Zákon č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch (v znení platných noviel),

d. Zákon č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník (v znení platných noviel).

5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

6. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie produktu predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, zákona a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie produktu, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

7. Kupujúci je prípadne povinný uhradiť predávajúcemu cenu za skutočne poskytnuté plnenie podľa § 10 ods. 5, zákona ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy o službách po tom, čo udelil predávajúcemu výslovný súhlas podľa § 4 ods. 6, zákona.

8. Predávajúci dodržiava kódex správania sa.

9. Dĺžka trvania zmluvy - počas platnosti záručnej doby, podmienky vypovedania zmluvy sú vyššie uvedené.

10. Prípadné riešenia vzniknutého sporu je možne riešiť aj mimosúdnou cestou prostredníctvom vzájomnej dohody.

11. Vlastnícke právo predmetu zmluvy prechádza na kupujúceho až po zaplatení všetkých platieb uvedených v zmluve.

12. Predávajúci má právo na náhradu škody (podľa ust. § 420 a nasl. Občianskeho zákonníka), v prípade že si kupujúci objednal produkt, vo vzťahu ku ktorému neodstúpil od zmluvy a zároveň od dopravcu neprevzal tento produkt, alebo po výzve predávajúceho si v prípade zvolenia osobného odberu tovar neprevzal v určenej lehote na odber. Týmto konaním kupujúci porušil svoju povinnosť, podľa ktorej je kupujúci povinný prevziať objednaný tovar.

13. Pri určovaní výšky náhrady škody, podľa vyššie spomínaného bodu predávajúci berie do úvahy predovšetkým dopravné náklady a s tým spojené poplatky v prípade zaslania produktu, náklady spojené s balením, expedíciou a administráciou objednávky ako aj všetky ostatné náklady, ktoré mu vznikli s realizáciou predmetnej objednávky a zároveň má právo si účtovať i ušlý zisk.

14. Predávajúci má právo aj neuplatniť si právo na náhradu škody alebo si uplatniť toto právo len z časti.

 

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

1. Právo na odstúpenie od zmluvy.

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch odo dňa prevzatia produktu.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, faxom alebo e-mailom) na adrese: reklamacie@glosik.sk

Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý sa nachádza na adrese:

Glosík s.r.o. Kostolná Záriečie 533, 913 04 Kostolná Záriečie , alebo na stránke:

www.glosik.sk

 

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

2. Dôsledky odstúpenia od zmluvy.

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám.

Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

3. Ak máte záujem, môžete vyplniť a zaslať vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy alebo akékoľvek iné jednoznačné vyhlásenie o odstúpení od zmluvy aj elektronicky prostredníctvom našej internetovej stránky: www.glosik.sk Ak využijete túto možnosť, prijatie odstúpenia od zmluvy Vám bezodkladne potvrdíme na trvanlivom nosiči (napríklad e-mailom).

4. Lehota sa považuje za zachovanú, ak produkt odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Zodpovedáte iba za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastností a funkčnosti produktu.

5. Informácie uvedené v tomto poučení tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a môžu byť zmenené iba s výslovným súhlasom oboch zmluvných strán.

7. Predávajúci bezodkladne po uzavretí zmluvy uzavretej na diaľku, najneskôr spolu s dodaním produktu, poskytuje spotrebiteľovi potvrdenie o uzavretí zmluvy na trvanlivom nosiči.

Potvrdenie  obsahuje:

- všetky informácie uvedené v § 3 ods. 1, zákona ak predávajúci neposkytol tieto informácie spotrebiteľovi na trvanlivom nosiči už pred uzavretím zmluvy uzavretej na diaľku.

8. Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

9. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 zákona u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči; ak bola zmluva uzavretá ústne, na uplatnenie práva spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy stačí akékoľvek jednoznačne formulované vyhlásenie spotrebiteľa vyjadrujúce jeho vôľu odstúpiť od zmluvy.

Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy ktorý mu odovzdal predávajúci.

10. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa § 7 ods. 1 zákona.

11. Dôkazné bremeno o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy znáša kupujúci.

 

 Povinnosti predávajúceho pri odstúpení od zmluvy

1. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou; tým nie je dotknuté ustanovenie § 8 ods. 5.zákona.

2. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 rovnakým spôsobom, aký použil spotrebiteľ pri svojej platbe. Tým nie je dotknuté právo kupujúceho dohodnúť sa s predávajúcim na inom spôsobe platby, ak v súvislosti s tým kupujúcemu nebudú účtované žiadne ďalšie poplatky.

3. Predávajúci nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.

4. Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj produktu, predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa odseku 1 pred tým, ako mu je produkt doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie produktu späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si produkt vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

 

 Povinnosti a oprávnenia spotrebiteľa pri odstúpení od zmluvy 

1. Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať produkt späť, alebo ho odovzdať predávajúcemu. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si produkt vyzdvihne osobne, alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol produkt odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

2. Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie produktu predávajúcemu, alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie produktu. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) zákona.

3. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty produktu, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu. Kupujúci nezodpovedá za zníženie hodnoty produktu, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) zákona.

V Kostolná Záriečie, dňa 15.04.2023