Reklamačný poriadok

REKLAMAČNÝ PORIADOK

pri predaju tovaru na diaľku

 

     V súlade s ustanovením § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa v platnom znení vydáva spoločnosť GLOSÍK s.r.o. so sídlom Kostolná-Záriečie 533, 913 04 Kostolná-Záriečie, IČO: 47 051 337 (ďalej len „predávajúci“) reklamačný poriadok, ktorý riadne informuje spotrebiteľa (ďalej len „kupujúci“) o podmienkach, spôsobe, mieste kde reklamáciu uplatniť a o vykonaní záručných opráv v prípade, ak bol tovar zakúpený podľa § 2 ods. 1 zák. č. 102/2014 Z. z. v platnom znení, t.j. zmluvou uzavretou na diaľku.

 

 

Uplatnenie reklamácie u predávajúceho

 

     Kupujúci môže uplatniť reklamáciu priamo v prevádzkarni  predávajúceho na adrese Kostolná-Záriečie 533, 913 04 Kostolná-Záriečie, kde s ním predávajúci spíše reklamáciu a prevezme reklamovaný tovar v pôvodnom obale od výrobcu alebo prostredníctvom reklamačného formulára nachádzajúceho na webstránke predávajúceho, ktorý odošle predávajúcemu buď priamo z jeho webstránky, alebo mu ho pošle mailom, a to spolu s vyhotovenou fotodokumentáciou poškodeného/vadného tovaru.

 

Vyhotovenie fotodokumentácie je potrebné vykonať nasledovne:

 

  1. Pri dodaní už na pohľad poškodeného/vadného tovaru je potrebné vyhotoviť fotodokumentáciu za prítomnosti kuriéra.
  2. Dodaný tovar je potrebné vyfotiť najskôr na obale (palete), na ktorej bol tovar doručený a na fotografiách musí byt viditeľný celý dodaný tovar.
  3. Poškodený/vadný tovar musí byt odfotený s nerozbaleným obalom od výrobcu, ak je poškodenie viditeľné bez potreby jeho rozbalenia.
  4. V prípade že je poškodený tovar zabalený výrobcom tak, že nie je možné škodu zdokumentovať bez jeho rozbalenia, je potrebné vybrať len tú časť tovaru, ktorá umožní zdokumentovať poškodenú časť tovaru.
  5. Po doručení fotodokumentácie predávajúcemu môže tento vyzvať kupujúceho na poskytnutie súčinnosti vo forme umožnenia odvozu dodaného tovaru do prevádzky predávajúceho za účelom posúdenia poškodenia/vád dodaného tovaru.

 

     Predávajúceho potvrdí kupujúcemu prijatie reklamácie písomne, pri prijatí reklamácie v prevádzkarni predávajúceho alebo mailom, v prípade prijatia reklamácie prostredníctvom diaľkovej komunikácie.

 

Zodpovednosť za vady tovaru a záruka

     Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má predaný alebo dodaný tovar pri prevzatí kupujúcim. Kupujúci je povinný si dodaný tovar prezrieť najneskôr pred jeho montážou, a ak zistí vady tovaru, bezodkladne ich reklamovať u predávajúceho. Kupujúcemu nebude uznaná reklamácia dodaného tovaru pre jeho viditeľné vady, ktorú uplatní až po začatí jeho montáže.

 

     Predávajúci ďalej zodpovedá za vady, ktoré vznikli odo dňa prevzatia tovaru do uplynutia 2-ročnej záručnej doby.

 

     Predávajúci nezodpovedá za vady, ktoré bolo možné zistiť pri prevzatí tovaru. Za tieto vady nezodpovedá predávajúci ani vtedy, ak kupujúci nevyužil možnosť vykonať prehliadku tovaru.

 

     Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu tovaru bez zbytočného odkladu odstrániť.

 

     Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len súčasti tovaru, výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady.

 

     Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadný tovar za bezvadný, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

 

     Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa dodaný tovar mohol riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu tovaru alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád dodaný tovar riadne užívať.

 

     Ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

 

 

Spôsob vybavenia a podmienky reklamácie

 

     Na základe toho aké vady si kupujúci uplatňuje, je predajca povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie  ihneď, výnimočne ak ide o zložitý prípad do 3 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Do 30 dní určí predávajúci spôsob vybavenia reklamácie v prípade, ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu výrobku. O spôsobe vybavenia reklamácie bude predávajúci informovať kupujúceho prostredníctvom diaľkovej komunikácie.

     Ak je to možné reklamácia sa vybaví ihneď. V odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr, avšak vybavenie reklamácie nesmie presiahnuť dobu 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

    V prípade nevybavenia reklamácie vo vyššie uvedenej dobe, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť alebo ma právo na výmenu výrobku za nový výrobok.

     Ak ide o reklamáciu výrobku, ktorá je uplatnená do 12 mesiacov od kúpy, možno reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia. Náklady odborného posúdenia znáša vždy predávajúci. Predávajúci je povinný poskytnúť spotrebiteľovi kópiu odborného posúdenia odôvodňujúceho zamietnutie reklamácie najneskôr do 14 dní odo dňa vybavenia reklamácie.

     Osobe, ktorá reklamácia výrobku uplatnila po 12 mesiacoch od kúpy a bola jej zamietnutá je osoba vybavujúca reklamáciu výrobku povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže dať výrobok na odborné posúdenie. Náklady odborného posúdenia ako aj ostatné účelne vynaložené náklady znáša predávajúci, bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Počas výkonu odborného posúdenia záručná doba neplynie.  V prípade, ak sa odborným posúdením preukáže zodpovednosť predávajúceho za vadu, je možné reklamáciu uplatniť znova. Náklady na odborné posúdenie a všetky ostatné účelne vynaložené náklady je predávajúci povinný nahradiť do 14 dní odo dňa znovu uplatnenia reklamácie. Znova uplatnená reklamácia nemôže byť zamietnutá.

     Pri reklamácií je potrebné predložiť doklad o zaplatení, ktorý zároveň slúži aj ako záručný list. Pri uplatnení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu potvrdenie, ktoré potvrdzuje prevzatie reklamácie.

     O vybavení reklamácie je predávajúci povinný vydať kupujúcemu písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Povinnosť vydania písomného dokladu o vybavení reklamácie je splnená, ak vo vyššie uvedenej lehote pošle predávajúci tento doklad kupujúcemu prostredníctvom diaľkovej komunikácie. 

     Vybavením reklamácie nie je dotknuté právo kupujúceho na náhradu škody podľa osobitného predpisu.[1]

V Kostolnej – Záriečí, dňa 15.04.2023

 

[1] Zákon č. 294/1999 Z. z. o zodpovednosti za škodu spôsobenú vadným výrobkom v znení zákona č. 451/2004 Z. z.